Disclaimer

Circuit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Deze internetsite wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Circuit geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeeld informa- tie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of Circuit uitdrukkelijk toestemming in die zin heeft gegeven.

Circuit hecht belang aan uw privacy : onze VZW verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken conform de Algeme- ne Verordening Gegevensbescherming of AVG die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Hebt u vragen over uw privacy of wil u beroep doen op uw rechten, dan kan u steeds contact opnemen met circuit.csmantoninartaud@gmail.com.